Dienstvoorwaarden

Ter kennisgeving hierna de dienstvoorwaarden:

  1. Alle facturen zijn contant betaalbaar of door storting of overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening.
  2. Alle prestaties worden geleverd zonder controle of verificatie van de echtheid van de medegedeelde bedragen, noch van de echtheid van alle akten, overeenkomsten, inventarissen, facturen en andere bewijsstukken, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding.
  3. Gebeurlijke opmerkingen betreffende iedere factuur dienen binnen de acht werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven overgemaakt te worden. Na deze datum wordt de factuur als aanvaard aanzien.
  4. Bij betwisting zullen enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Kortrijk bevoegd zijn.
  5. Is de factuur tien dagen na de factuurdatum niet betaald, is zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling een intrest verschuldigd vanaf de vervaldatum van 1,5% per maand.
  6. De niet-tijdige betaling van de factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle facturen tot gevolg.
  7. Elk bedrag dat verschuldigd blijft op een factuur, die volledig of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, zal na verloop van tien dagen na factuurdatum, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling en door het feit zelf van het verstrijken van bovenvermelde periode, automatisch verhoogd worden met 15% als forfaitaire schadevergoeding doch met een minimum van 125,00 euro per factuur, dit zonder nadeel voor wat betreft voormelde verwijlintresten en eventuele protest- en gerechtskosten.
design by xayana - Update cookies preferences